DraftSight is easy to make a Drawingบ่อยครั้งที่ผมใช้ DraftSight ในการเขียนแบบทางไฟฟ้า  ตอนนี้ DraftSight ยังเป็น Free version บริษัทของผมเองก็ได้มาลงโปรแกรมตัวให้ใช้งาน  ซึ่งการใช้งานไม่ได้แตกต่างจาก AutoCAD มากนัก  และงานส่วนใหญ่ที่ทำเสร็จไปนั้น  ล้วนใช้คำสั่งพื้นฐานทั้งนั้น  ตอนนั้น...ถือได้ว่าใช้งานได้สนุกมากครับ

พอมาตอนนี้  DraftSight  ก็ได้พัฒนาไปมากแล้ว  หากต้องการใช้งานจริง ๆ จัง ๆ คงต้องเสียเงินเล็กน้อยเพื่อใช้งานแบบ Professional  ซึ่งจะมี Tools ต่าง ๆ ช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้น  เช่น Table List BOM เป็นต้น  แต่ก็ยังมี Free version ให้ผู้เริ่มต้นได้ลองใช้งาน

คู่มือภาษาไทย  ผมค้นหาแล้ว...แต่ยังไม่มีใครทำไว้  ที่มี...ก็เป็นภาษาอังกฤษ  เดี๋ยวผมศึกษาการใช้งาน  DraftSight จะนำมาแบ่งปันเรื่อย ๆ นะครับ

ศึกษาข้อมลเพิ่มเติม ได้ที่ ......
http://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/free-download
ความคิดเห็น