ผมเคยเปิดบัญชี "เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX"


ตอนที่เขียนบทความนี้  ผมก็เก็บเงินได้ 14 เดือนแล้ว ผมเลือกแบบ 24 เดือน  อีกไม่นานก็คงได้รับเงินเพียว ๆ ปลอดภาษีอีกด้วย  แต่ว่า...ไม่ได้เยอะมาก 2.95% ดอกเบี้ยก็ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด  ดอกเบี้ยน่าจักได้ประมาณ  708 บาท  

ครั้งนี้ผมก็เลยยกเรื่องราวต่าง ๆ มาจาก http://www.ktb.co.th  เผื่อว่าได้แง่คิดดี ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการทำเงินให้งอกเงย  

KTB ZERO TAX MAX เงินฝากปลอดภาษีที่ช่วยให้คุณวางแผนการออมเงินอย่างมีเป้าหมาย เพียงฝากเท่ากันทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ 24เดือน /36เดือน /48 เดือน ได้ดอกเบี้ยครบทุกบาทโดยไม่ต้องถูกหักภาษี

จุดเด่น เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX 
ให้ผลตอบแทนสูง 
ช่วยให้มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน 
ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกำหนดฝาก 

สามารถสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ (Standing Payment Order) จากบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันเพื่อนำฝากเข้าบัญชี KTB ZERO TAX MAX ทุกเดือน โดยไม่ต้องเสียเวลามาธนาคาร

สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ 24 เดือน, 36 เดือน หรือ 48 เดือน 

จำนวนเงินเปิดบัญชี 
   1.  ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 1,000 – 25,000 บาท 
   2.  ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 1,000 – 16,500 บาท 
   3.  ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 1,000 – 12,500 บาท 

 • ฝากเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก 
 • ในระหว่างระยะเวลาการฝาก จะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันตามประกาศของธนาคาร แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก 
 • ถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนหลัง 3 เดือน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 • ครบกำหนดฝากโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / ประจำ 3 เดือน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก 
 • ผู้ฝากมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากเพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร) อัตราดอกเบี้ย 


ความคิดเห็น